Rashi on Horayot 13a:22רש"י על הוריות י״ג א:כ״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Horayot 13a:22'
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:22י״ג א:כ״ב

הכל רוצין לישא גיורת - שמתרצין לישא גיורת מלישא משוחררת:

משוחררת לא היתה בחזקת שמור - דסתם שפחה מופקרת לשון אחר גיורת בעיא לאיגיורי ומשמרת עצמה לפי שבדעתה להתגייר אבל שפחה אין בידה לשחרר עצמה ואינה משמרת עצמה: