Rashi on Horayot 12b:16רש"י על הוריות י״ב ב:ט״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 12b:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
12b:16י״ב ב:ט״ז

כיון דבעלמא הוי קרע - דאם רצה אינו מבדיל אלא קורעין למטה משפה ויצא ידי קריעה אם כן כהן גדול היכי מצי קרע למטה מקמי שפה קרי כאן בגדיו לא יפרום: