Rashi on Horayot 12a:7רש"י על הוריות י״ב א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 12a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
12a:7י״ב א:ז׳

כשהוא מספר - כשהיה מדבר עם אחרים:

עולות ויושבות - בעקרי זקנו כדי שלא יפלו:

שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה - שנגעתי בו כשהלבשתיו: