Rashi on Horayot 11a:6רש"י על הוריות י״א א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 11a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
11a:6י״א א:ו׳

ס"ד אמינא - הואיל וחטא כשהוא הדיוט נייתי כשבה או שעירה כהדיוט:

קמ"ל - מעם הארץ פרט לנשיא דאינו מביא כשבה או שעירה:

אלא לרבנן דאזלי בתר חטאה - ומייתי ודאי כשבה או שעירה כדתנן חטאו עד שלא נתמנו ואח"כ נתמנו הרי אלו כהדיוטות:

מאי איכא למימר - דממאי קא ממעט לנשיא דקתני פרט לנשיא: