Rashi on Horayot 11a:17רש"י על הוריות י״א א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 11a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
11a:17י״א א:י״ז

להכעיס - דאית ליה היתרא ואכיל איסורא:

הרי זה צדוקי - ושחיטתו לעבודת כוכבים:

אוכל נבילה וטריפה שקצים ורמשים ושתה יין נסך - הואיל והני אוכלין הוו דברים שהנפש קצה בהם ודאי להכעיס הוא עושה וסתמו רע הוא:

ר' יוסי בר רבי יהודה אומר אף הלובש כלאים - הרי זה מומר: