Rashi on Horayot 10b:6רש"י על הוריות י׳ ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 10b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
10b:6י׳ ב:ו׳

אוקימתון מסכתא פלן - כלומר יש לכם מסכתא סדורה בפיכם מסכתא פלוני ופלוני:

איעתריתו פורתא - כלומר יש לכם עושר ואין לכם לטרוח אחר מזונות ויש לכם פנאי לעסוק תדיר בתורה:

אמרו לו אין דזבנן - לכל חד וחד מינן קטינא דארעא ומתזנינן מינה ברווחא:

קרי עלייהו אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים שבעוה"ז - דאכלי צדיקים תרי עלמי: