Rashi on Horayot 10b:4רש"י על הוריות י׳ ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 10b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
10b:4י׳ ב:ד׳

אשריהם לצדיקים - כלומר אשרי הצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים שבעולם הבא בעולם הזה כלומר שמגיע אליהם צרות לצדיקים בעולם הזה כדרך שמגיע לרשעים בעוה"ב:

אוי - כמו ווי דהכא לא כתיב אשר דמשמע אוי להם לרשעים שמגיע אליהם טובות בעולם הזה כדרך שמגיע טובות לצדיקים בעולם הבא דרעה היא לרשעים כדכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו וגו' (דברים ז׳:י׳):