Rashi on Horayot 10b:17רש"י על הוריות י׳ ב:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Horayot 10b:17'
Toggle Reader Menu Display Settings
10b:17י׳ ב:י״ז

בין רגליה כרע נפל שכב - בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד הרי שבעה:

נתכוונה לשם מצוה - כדי להתיש כחו ותהא יכולה להורגו: