Rashi on Horayot 10a:20רש"י על הוריות י׳ א:כ׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 10a:20"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:20י׳ א:כ׳

אמר לו כל כך - חכמה יש בידך ואתה יורד לספינה לסחורה (על) [בשביל] מזונותיך כלומר ואתה צריך לירד לספינה לצורך מזונות:

נתן - רבן גמליאל דעתו עליהם להושיבם בראש כדי שיהו מתפרנסים [מאותה] שררה שיתן להם: