Rashi on Horayot 10a:18רש"י על הוריות י׳ א:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 10a:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:18י׳ א:י״ח

וישב בבית החפשית - דנעשה חפשי מן המלכות כהדיוט דמי ואינו מביא שעיר ודלא כרבי יוסי דאמר לעיל בפרק הורה כהן משיח (הוריות דף ט.) מי שבא לידי עניות והאי נצטרע לא בא לידי עניות דגזא דידיה מיהא איתיה:

מכלל דעד השתא עבד הוה - דשררות עבדות הוא לו לפי שמוטל עליו עול רבים: