2:8ב׳:ח׳
1 א

לי הכסף ולי הזהב. ובידי להביא לאשר חפצתי בו: