2:6ב׳:ו׳
1 א

עוד אחת מעט היא. משתכלה מלכות פרס זו המושלת עליכם עוד אחת תקום למשול עליכם להצר לכם מן מלכות יון ומעט יהא זמן ממשלתה:

[for] a little while – Once the kingdom of Persia, which rules over now, expires one more will rise up to rule over and oppress you from the kingdom of Greece, and its rule will be short:

2 ב

ואני מרעיש. בניסים הנעשים לבני חשמונאי:

and I will shake up– through the miracles done for the Hasmoneans

3 ג

את השמים וגו'. ויבינו ששכינתי שורה בבית זה ויביאו תשורת זהב וכסף כאשר כתוב בספר יוסף בן גוריון:

the heaven and the earth – they will understand that my Presence dwells in this House and bring gifts of gold and silver as is written in the scroll of Yosef ben Gurion: