2:3ב׳:ג׳
1 א

מי בכם הנשאר. שהיה מן הגולים ועודנו חי:

2 ב

אשר ראה וגו'. את הראשון אין זה חשוב בעיניו:

3 ג

הלא כמוהו כאין. יודע אני כי מי שראה הראשון אין זה בעיניו אלא כאין:

4 ד

כמוהו כאין. הוא ואין שוים הן כמו (הושע ד) והיה כעם ככהן אף כאן כמוהו כאין הוא ואין שניהם שוים: