2:12ב׳:י״ב
1 א

בשר קודש. בשר טומאת נבילה או שרץ:

2 ב

ואל הנזיד. תבשיל:

3 ג

היקדש. היסתאב:

4 ד

לא יטמא. נחלקו בה רב ושמואל חד אמר אישתביש כהני דבעי מנייהו רביעי בקדש ואמרו לו טהור וחד אמר לא אישתביש כהני חמישי בקודש בעי מינייהו:

5 ה

ונגע בכנפו. לא נגע בשרץ עצמו אלא בבגד שהוא ראשון: