2:11ב׳:י״א
1 א

שאל נא את הכהנים תורה. שמא שכחו בגלות הלכות קודש וטומאה וטהרה: