1:6א׳:ו׳
1 א

והבא מעט. בעון בכורים שבטלו:

2 ב

אכול ואין לשבעה. בעון ביטול מנחות:

3 ג

שתו ואין לשכרה. שניטל טעם היין לפי שבטלו הנסכים:

4 ד

לבוש ואין לחום לו. בעון בגדי כהונה שבטלו:

5 ה

והמשתכר משתכר אל צרור נקוב. כל ריוח שאתם עושים הולך וכלה כנותן מעותיו בקשר בגד נקוב: