Rashi on Berakhot 6a:6רש"י על ברכות ו׳ א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 6a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
6a:6ו׳ א:ו׳

שלייתא דשונרתא - שליית הולד של חתול נקבה:

בוכרתא - הבכורה לאמה:

בת בוכרתא - ואף אמה היתה בכורה:

ולימלי עיניה מניה - ישים ממנה מעט בעיניו. כל לשון נתינה בעין קורהו בלשון גמרא לשון מלוי לפי שבדבר מועט הוא מלא:

גובתא דפרזלא - קנה חלול של ברזל:

ולחתמיה - לקנה:

בגושפנקא דפרזלא - בחותם של ברזל דבמידי דצייר וחתים לית להו רשותא כדאמרינן בכל הבשר בשחיטת חולין (דף קה ב):