Rashi on Berakhot 61a:5רש"י על ברכות ס״א א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 61a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
61a:5ס״א א:ה׳

דו פרצופין - שני פרצופין בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו לשנים ועשה מן האחד חוה:

אחור וקדם צרתני - לשון צורה דהיינו שני פרצופין: