Rashi on Berakhot 57b:8רש"י על ברכות נ״ז ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 57b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
57b:8נ״ז ב:ח׳

חוץ ממר - פשו"ר בלע"ז:

פסל - דוליי"ר:

דחזנהו בקתייהו - שראויין למלאכתן לחבל ולהשחית:

פגי תמרה - שלא בשלו כל צרכן:

בכנייהו - במחובר אבל בתלוש סימן הוא למכות כדפשר ליה בר הדיא לרבא קולפי בלעת:

תכלת - ירוק הוא ומי שפניו ירוקים חולה הוא:

קריא - יבנ"ץ:

קפופא - צואיט"א בלע"ז ויש לה לסתות כלחיי אדם לפיכך הן מגונים:

קורפראי - טלפ"א: