Rashi on Berakhot 56a:17רש"י על ברכות נ״ו א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 56a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
56a:17נ״ו א:י״ז

הוה קא אזיל - בר הדיא בהדיה דרבא:

בארבא - בספינה:

אמר בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי - שמא כאן יארע לו הנס שתטבע הספינה והוא ינצל:

בדידך קיימא - בך הוא תלוי הפתרון אם לטובה אם לרעה והפכת לי לרעה:

אשתו של רבא - בת רב חסדא היתה: