Rashi on Berakhot 55b:2רש"י על ברכות נ״ה ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 55b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
55b:2נ״ה ב:ב׳

יצפה - שיתקיים:

מיוסף - שלא נתקיימו השתחואות הללו עד עשרים ושתים שנה כשירד יעקב למצרים שכבר היה הרעב שתי שנים דכתיב כי זה שנתים הרעב (בראשית מה):