Rashi on Berakhot 54a:7רש"י על ברכות נ״ד א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 54a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
54a:7נ״ד א:ז׳
1 א

לא יקל ראשו – לא ינהג קלות ראש:

2 ב

כנגד שער מזרחי – חוץ להר הבית אשר בחומה הנמוכה אשר לרגלי הבית במזרח לפי שכל השערים מכוונים זה כנגד זה שער מזרח שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח האולם וההיכל ובית קדשי הקדשים בימי מקדש ראשון כשהיה אמה טרקסין:

3 ג

בפונדתו – חגור חלול ונותנין בו מעות:

4 ד

מק"ו – בגמרא מפרש ליה: