Rashi on Berakhot 48b:9רש"י על ברכות מ״ח ב:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 48b:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
48b:9מ״ח ב:ט׳

וכל כך למה - היו מאריכות בדבריהן:

שאין מלכות נוגעת בחברתה - לפי ששמואל היה מנהיג את ישראל ושאול היה נוטל את השררה משדבר שמואל אליו ואורך דברים עכב לפי שעה: