Rashi on Berakhot 3b:18רש"י על ברכות ג׳ ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 3b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
3b:18ג׳ ב:י״ח

אלא לדבר הלכה – אסור לספר לפניו שהכל חייבין לספר בהן והמת דומם והוה ליה לועג לרש חרף עושהו (משלי י״ז:ה׳):

אבל מילי דעלמא – שאין גנאי למחריש בהן לית לן בה: