Rashi on Berakhot 3a:5רש"י על ברכות ג׳ א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 3a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
3a:5ג׳ א:ה׳

מאי קסבר כו' – הוה ליה לומר זמן הניכר:

אי קסבר – דפליגי תנאי לקמן בהא מלתא איכא מאן דאמר ג' משמרות הוי הלילה במשמרות עבודת המלאכים ושיר שלהם נחלק לשלש חלקים ראשונה לכת אחת שניה לכת אחרת שלישית לכת שלישית. ואיכא מאן דאמר ארבע משמרות הוי הלילה: