Rashi on Berakhot 30a:9רש"י על ברכות ל׳ א:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 30a:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
30a:9ל׳ א:ט׳

אחורי בית הכפורת - במערב העזרה היו י"א אמה חצר מכותל בית קדשי הקדשים לכותל מערבי של עזרה והעומד שם מחזיר פניו לבית הכפורת למזרח: