Rashi on Berakhot 30a:4רש"י על ברכות ל׳ א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 30a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
30a:4ל׳ א:ד׳

וכי מטי לביתיה בעי מהדר לצלויי - שהרי לא התפלל כלום מתפלת י"ח: