Rashi on Berakhot 28b:1רש"י על ברכות כ״ח ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 28b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
28b:1כ״ח ב:א׳

לא על לפרקא דרב יוסף - שהיה ראש הישיבה בפומבדיתא והיה דורש בשבת קודם תפלת המוספין ולאחר הדרשה היו הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפלת המוספין:

בצבור שנו - אם הוא בבהכ"נ עם הצבור לא יקדים להתפלל: