Rashi on Berakhot 28a:16רש"י על ברכות כ״ח א:ט״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 28a:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
28a:16כ״ח א:ט״ז

כי חלפי רבנן - תלמידים היוצאים מבית ר' נתן:

מאן אמר הלכה בי מדרשא - מי מבני הישיבה אמר בבית המדרש שהלכה כר' יהודה: