Rashi on Berakhot 25b:14רש"י על ברכות כ״ה ב:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 25b:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
25b:14כ״ה ב:י״ד

לבסוף - שמי רגלים בכלי וזה נותן לתוכן מים בההיא קאמר ר' זכאי רביעית:

אבל לכתחלה - שקדמו המים למי רגלים דברי הכל כל שהוא שכשמטיל מי רגלים בכלי לבסוף ראשון ראשון שנופל לתוך המים מתבטל ואע"פ שהם רבים והולכין כבר בטלו: