Rashi on Berakhot 25a:8רש"י על ברכות כ״ה א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 25a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
25a:8כ״ה א:ח׳

שאין לו עיקר - הפחת רוח:

ציפי - מחצלות של בית המדרש:

דהני גנו והני גרסי - ואע"פ שדרך הישנים להפיח:

וה"מ לגרסא - משום דלא אפשר:

אבל לק"ש - יצא לחוץ ויקרא:

אבל לדידיה - הפיח הוא עצמו ממתין עד שיכלה הריח: