Rashi on Berakhot 25a:3רש"י על ברכות כ״ה א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 25a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
25a:3כ״ה א:ג׳

ידיו בבית הכסא - מחיצה יש בינו לבין בית הכסא ופשט ידיו לפנים מן המחיצה:

כל הנשמה - הפה והחוטם בכלל ההילול ולא שאר אברים: