Rashi on Berakhot 24b:8רש"י על ברכות כ״ד ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 24b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
24b:8כ״ד ב:ח׳

מישתמיט מיניה - לא היה נראה אליו לפי שהיה רבי אבא חפץ לעלות לא"י ורב יהודה אוסר לו לפיכך לא היה נכנס לבית המדרש:

ואשמע מיניה מילתא - מבחוץ:

מבית וועדא - מבית המדרש: