Rashi on Berakhot 22a:6רש"י על ברכות כ״ב א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 22a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
22a:6כ״ב א:ו׳
1 א

ברגיליות – במשניות השגורות בפיו שהוא מוציאן מפיו במרוצה ואין צריך להאריך בהן:

2 ב

שלא יציע – בטעמי פירושיהן:

3 ג

ואינו מציע את המדרש גרסינן – מפני שצריך הוא תמיד להזכיר בו את הפסוקים שהוא דורש:

4 ד

אזכרות – שבמקראות הנדרשים:

5 ה

לא יכנס למדרש כל עיקר – לא להציע ולא לשנות אבל לבית המדרש הוא נכנס ושותק:

6 ו

הלכות דרך ארץ – כגון דרכן של ת"ח שהיא ברייתא ופרק בן עזאי הנותן ארבעה דברים אל לבו: