Rashi on Berakhot 19b:13רש"י על ברכות י״ט ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 19b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
19b:13י״ט ב:י״ג

והיא בבית הקברות - האבדה:

ואינה לפי כבודו - אין האבדה חשובה לפי כבודו להשיבה:

או שהיתה מלאכתו מרובה - שדמי בטול מלאכתו לרדוף אחריה יתרים על דמי האבדה ולא ירצו הבעלים להשיב לו יותר ממה שמשיב להם ונמצא הוא מפסיד:

ושמע שמת לו מת - מקרוביו יכול יטמא להם: