Rashi on Berakhot 19b:13רש"י על ברכות י״ט ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 19b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
19b:13י״ט ב:י״ג
1 א

והיא בבית הקברות – האבדה:

2 ב

ואינה לפי כבודו – אין האבדה חשובה לפי כבודו להשיבה:

3 ג

או שהיתה מלאכתו מרובה – שדמי בטול מלאכתו לרדוף אחריה יתרים על דמי האבדה ולא ירצו הבעלים להשיב לו יותר ממה שמשיב להם ונמצא הוא מפסיד: