Rashi on Berakhot 19a:10רש"י על ברכות י״ט א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 19a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
19a:10י״ט א:י׳

ר' יהודה - פליג אדלעיל דקתני שנדו את עקביא:

שאין עזרה ננעלת - בפרק ה' דפסחים (דף סד:) שהיו שערי העזרה ננעלים כששוחטין פסחים של כל כת וכת שהפסח נשחט בג' כתות:

על כל אדם בישראל - כלומר כשהיתה ננעלת עליהם והיינו כשנתמלאה פה לפה לא היה בכולם אדם חשוב בחכמה ויראת חטא כעקביא:

אלעזר בן חנוך שפקפק - זילזל והיינו נמי לכבוד הרב שעבר ע"פ הגוזרים על הידים: