Rashi on Berakhot 18b:7רש"י על ברכות י״ח ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 18b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
18b:7י״ח ב:ז׳

שתי רוחות - של שתי ילדות מתות:

ונשמע - ונדע מה גזרו היום פורענות בעולם. שהעולם נדון בר"ה:

הפרגוד - מחיצה המבדלת בין מקום השכינה:

ברביעה ראשונה - יורה. שלש רביעיות הן בכירה שניה ושלישית ראשונה בי"ז במרחשון שניה בכ"ג שלישית בר"ח כסליו:

ברד מלקה אותו - שעתיד ברד ליפול סמוך לרביעה ראשונה ומה שנזרע כבר הוקשה והברד שוברו והנזרע בשניה עדיין רך הוא ואינו נשבר בשביל הברד כענין שנאמר והפשתה והשעורה נכתה והחטה והכוסמת לא נכו (שמות ט׳:ל״ב):