Rashi on Berakhot 18a:14רש"י על ברכות י״ח א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 18a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
18a:14י״ח א:י״ד

לא שנית - לא חזרת עליו פעם שנית כדי שתתבונן בו:

אלו צדיקים - ומאי יודעים שימותו נותנים אל לבם יום המיתה ומושכים ידיהם מן העבירה ורשעים אינם יודעים מאומה שעושים עצמם כאינם יודעים וחוטאים:

הוא הכה - השפיל את השנים של דורות משני מקדשים שלא היה בהם כמותו:

אריאל - זה בית המקדש שנא' הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד (ישעיהו כ״ט:א׳):

מואב - על שם שבנאו דוד דאתי מרות המואביה: