Rashi on Berakhot 17a:8רש"י על ברכות י״ז א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 17a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:8י״ז א:ח׳

אני - העוסק בתורה בריה אני וכן חברי עם הארץ בריה הוא:

אני מלאכתי בעיר - כלומר נוחה מלאכתי ממלאכתו:

מתגדר - מתגדל לתפוס אומנותי:

ושמא תאמר - הדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי שאילו היה תופס אומנותי לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי והיה ממעיט ואין לו שכר:

שנינו - שיש לו שכר לממעיט כמו למרבה:

ובלבד שיכוין לבו לשמים - ואצל קרבנות הוא במנחות בסופה: