Rashi on Berakhot 17a:14רש"י על ברכות י״ז א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 17a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:14י״ז א:י״ד

לבי כנישתא - תינוקות של בית רבן היו רגילין להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת:

בי רבנן - בית המדרש ששם שונים משנה וגמרא:

ונטרן לגברייהו - ממתינות לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה בעיר אחרת: