Rashi on Berakhot 13a:5רש"י על ברכות י״ג א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 13a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:5י״ג א:ה׳

בתחלה אב לארם - לאנשי מדינתו שמארץ ארם היה שנאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם (יהושע כד) ואומר אל ארם נהרים אל עיר נחור (בראשית כד):

אב לכל העולם - אב המון גוים (שם יז):