Rashi on Berakhot 13a:31רש"י על ברכות י״ג א:ל״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 13a:31"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:31י״ג א:ל״א

מדברים הדברים - דהוה ליה למכתב והיו הדברים האלה (דברים ו׳:ו׳) למדרש שיקרא הדברים כסדרן ולא למפרע כגון ובשעריך ביתך מזוזות: