Rashi on Berakhot 12b:13רש"י על ברכות י״ב ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 12b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
12b:13י״ב ב:י״ג
1 א

ורבנן – סברי מהכא שמעינן דאחילו לו:

2 ב

והוקענום – גבעונים אמרו לדוד בסוף ימיו שהיה רעב ג' שנים וישאל דוד בה' ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים שהרג את הכהנים שהיו מספיקים לגבעונים לחם ומים שהגבעונים נתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים למזבח ויאמר דוד אל הגבעונים ובמה אכפר לכם וברכו את נחלת ה' והם אמרו לו יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום בגבעת שאול ובת קול יצאה וסיימה אחריהם בחיר ה' דודאי הם לא אמרו בחיר ה' שהרי לגנותו היו באין ולא לכבודו: