Rashi on Berakhot 11b:17רש"י על ברכות י״א ב:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 11b:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
11b:17י״א ב:י״ז

ור' יוחנן מסיים בה הכי – דבעי פתיחה בברוך וחתימה בברוך:

הערב נא ה' אלהינו – יערבו עלינו לעסוק בהם מאהבה:

ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל – גרסינן. ולא גרסינן למדני חקיך שאין זו ברכה והודאה על שעבר אלא לשון בקשה ודוד כי אמרה (בתהילים קי״ט:י״ב) לא לשם ברכה אמרה אלא בלשון בקשה. והכי קאמר ה' שאתה ברוך למדני חקיך: