Rashi on Berakhot 10b:21רש"י על ברכות י׳ ב:כ״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 10b:21"
Toggle Reader Menu Display Settings
10b:21י׳ ב:כ״א

הרוצה להנות - משל אחרים:

יהנה - ואין איסור בדבר:

כאלישע - כמו שמצינו באלישע שנהנה:

והרוצה שלא להנות - משל אחרים:

אל יהנה - ואין בדבר לא משום גסות רוח ולא משום שנאה:

כשמואל הרמתי - כמו שמצינו בשמואל הרמתי שלא רצה להנות:

והרוצה שלא להנות - משל אחרים:

כי שם ביתו - לעיל מיניה כתיב והיה מדי שנה בשנה וסבב בית אל והמצפה ושפט את ישראל וסמיך ליה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וכי איני יודע ששם ביתו אלא אכולהו מקומות דקרא דלעיל מיניה קאי שכל מקום שהיה הולך שם היה נושא כל כלי תשמישי בית עמו ואהל חנייתו שלא להנות מן אחרים: