Rashi on Bava Metzia 93b:18רש"י על בבא מציעא צ״ג ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 93b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
93b:18צ״ג ב:י״ח

סיגפה - עינה ברעב או העמידה בקיץ בחמה ובחורף בצינה לענות נפש (במדבר ל׳:י״ד) מתרגם לסגפא נפש:

עלתה לראשי צוקין - אוקימנא בפרק המפקיד (לעיל בבא מציעא דף לו:) תקפתו ועלתה לצוקין הרים חדין וגבוהין: