Rashi on Bava Metzia 90a:4רש"י על בבא מציעא צ׳ א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 90a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
90a:4צ׳ א:ד׳

בשלמא גידולי תרומה תרומה - מדרבנן ואיצטריך לאשמועינן דעובר:

גידולי טבל - תבואה שנמרחה בכרי וזרעה בטיבלה הרי היא כשאר חולין ואוכל הימנה עראי עד שימרח דכיון דזרעו כלה בטיל ליה איסוריה ובתרומה הוא דגזור. כדמפרש התם גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל שמא יזרענה להפטר שלא יתננה לכהן אי נמי משום תרומה טמאה ביד כהן דלמא משהי לה לזרעה ואתי בה לידי תקלה: