Rashi on Bava Metzia 86a:6רש"י על בבא מציעא פ״ו א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 86a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
86a:6פ״ו א:ו׳

וטרקיה לבבא - סגר הדלת:

פרק אשיתא - נפלה החומה:

אגירדא דדיקלא - על גזע דקל קצוץ:

אם בהרת קדמה לשער לבן טמא - דשער לבן שפרח בו הוא סימן לטומאה כדכתיב (ויקרא י״ג:כ״ה) והנה נהפך שער לבן בבהרת:

טהור - לפי מה שכתוב בתורה: