Rashi on Bava Metzia 84b:7רש"י על בבא מציעא פ״ד ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 84b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
84b:7פ״ד ב:ז׳

רשעה זו - מלכות הרשעה שמינתהו תופש גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד להראות לו הנשים את דמן ל"א על אשתו שעיכבתו מלבא לבית המדרש שנים רבות: